POLITYKA PRYWATNOŚCI

Prosimy o zapoznanie się.

Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich z siedzibą w Mikołowie ul. Botaniczna 3D, 43-195.
Inspektorem ochrony danych osobowych jest upoważniony przedstawiciel Stowarzyszenia Elektroenergetyków Polskich
W sprawach dotyczących Pana/Pani/Państwa danych można wystąpić do nas lub do Inspektora w formie:

 • Listownej – na adres ul. Botaniczna 3D, 43-195 Mikołów
 • Telefonicznej – pod numer 32 20 17 035. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

Przetwarzamy Pana/Pani/Państwa dane osobowe w następujących celem:

 • rozpatrzenia Pana/Pani/Państwa wniosku o skorzystanie ze szkolenia
 • wykonania innych czynności poprzedzających Pana/Pani/Państwa udział w szkoleniu,
 • realizacji wszelkich obowiązków ustawowych,
 • upowszechniania naszych usług (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przewidziana w tym przepisie niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora), Nadmieniamy, że uzasadnionym interesem jest możliwość przedstawienia Panu/Pani/Państwu informacji o naszych usługach, między innymi przedstawienia ofert;
 • poprawy funkcjonalności naszej strony internetowej, dostosowania treści oferty do Pana/Pani/Państwa oczekiwań i preferencji,
 • ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – ale w zakresie niezbędnym i w razie takiej konieczności (przetwarzanie do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • udzielania odpowiedzi na zadane przez Pana/Pani/Państwa pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Aby wykonać ciążące na nas obowiązki prawne, którymi są między innymi:

 • organizacja szkolenia,
 • udzielanie odpowiedzi na wystąpienia uprawnionych organów,
 • realizacja obowiązków dla celów podatkowych czy zapewnienie bezpieczeństwa transakcji – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów;
 • realizacja prawnie uzasadnionych interesów, takich jak: dochodzenie roszczeń i obrona praw, uzyskanie finansowania, czy zapobieganie oszustwom – nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia przewidzianego w powszechnie obowiązujących przepisach, albo takie jak przesyłanie reklam pocztą tradycyjną – do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu;
 • prowadzenie za Pana/Pani/Państwa zgodą kampanii reklamowych i podejmowanie innych działań marketingowych własnych oraz dotyczących podmiotów współpracujących – do momentu wycofania Pana/Pani/Państwa zgody.

Informujemy ponadto, iż Pana/Pani/Państwa dane osobowe będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w celu zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa, który polega na tym, że przed zawarciem umowy szkolenia, administrator – jako organizator szkolenia – jest obowiązany do spełnienia wszelkich wymogów związanych ze szkoleniem, egzaminem i wydaniem stosownych uprawnień i w tym celu konieczne jest używanie Pana/Pani/Państwa danych osobowych. Mogą one być w tym celu łączone z informacjami o Pana/Pani/Państwa sytuacji ekonomicznej, w tym historii spłat Pana/Pani/Państwa zobowiązań wobec nas oraz wobec innych podmiotów, a także z informacjami demograficznymi czy behawioralnymi, w celu dostosowania naszych produktów, a także sposobu ich oferowania do Pana/Pani/Państwa potencjalnych potrzeb lub oczekiwań.

Odbiorcami Pana/Pani/Państwa danych mogą być:

 • podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie Pana/Pani/Państwa zgody, np. Centrum Przedsiębiorczości Polonia Sp. z o.o. Sp.k. ul. Botaniczna 3D, 43-195 Mikołów oraz Instytut Kształcenia Zawodowego Polonia Sp. z o.o. ul. Botaniczna 3D, 43-195 Mikołów.
 • podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu takie jak: dostawcy usług informatycznych, marketingowych, pocztowych, windykacyjnych, prawnych, archiwizacyjnych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i zgodnie z naszymi poleceniami;
 • podmioty uprawnione na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. organy administracji publicznej.

Przysługują Panu/Pani/Państwu niżej opisane prawa:

Prawo żądania od nas dostępu do Pana/Pani/Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, przysługuje Panu/Pani/Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jednak możliwe jest, że nadal będziemy uprawnieni do przetwarzania danych na innej ważnej prawnie uzasadnionej podstawie;
Jeżeli przetwarzamy dane za Pana/Pani/Państwa zgodą – masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego już dokonano na jej podstawie;
Jeżeli przetwarzamy dane za Pana/Pani/Państwa zgodą – masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego już dokonano na jej podstawie;
Jeżeli przetwarzamy dane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie Pana/Pani/Państwa zgody – przysługuje Panu/Pani/Państwu prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe;
W sferze obrotu danymi osobowymi służy Panu/Pani/Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu i otrzymaniu uprawnień. Niepodanie danych w konsekwencji uniemożliwi ich otrzymanie i podjęcie szkolenia.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Scroll to Top